bảo trì khu vực sở hữu riêng chung cư CT3 Nghĩa Đô


Chung cư CT3 nghĩa đô có phần sở hữu chung và phần sở riêng và phần bảo trì cũng có phần bảo trì khu vực chung và bảo trì khu vực sở hữu riêng. Đối với bảo trì khu vực sở hữu riêng được quy định như thế nào?
Chung cư CT3 nghĩa đô
Khu vực sở hữu riêng 
Chủ sở hữu căn hộ/chủ sử hữu diện tích khác của chungcư CT3 Nghĩa Đô thực hiện và chịu toàn bộ chi phí cho việc bảo trì và sửa chữa khu vực sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ/chủ sở hữu diện tích khác trừ trường hợp chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà có thỏa thuận khác. Đối với trường hợp chưa xác định được hoặc không xác định được chủ sở hữ căn hộ thì người sử dụng tòa nhà có trách nhiệm bảo trì khu vực sở hữu riêng của căn hộ đó…
Việc bảo trì khu vực sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ/chủ sở hữu diện tích khác được thực hiện theo các quy định của pháp luật về bảo trì các công trình xây dựng.
Mọi thiệt hại phát sinh từ hoạt động bảo trì, sửa chữa hoặc không bảo trì, sửa chữa khu vực sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ/chủ sở hữu diện tích khác đối với các căn hộ khác và những người có mặt trong tòa nhà chungcư CT3 Nghĩa Đô chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà chịu trách nhiệm.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748
0 nhận xét: