Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp quản lý vận hành được phân bổ vào giá dịch vụ


Trong chi phí quản lý chung cư CT3 Nghĩa Đô có những phần chi phí quản lý được phân bổ vào giá dịch vụ tòa nhà, gồm:
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Căn hộ chung cư 
+ Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương, chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản trích nộp khác từ quỹ lương trả cho bộ phận quản lý chungcư CT3 Nghĩa Đô của doanh nghiệp:
+ Chi phí tiền lương được xác định trên cơ sở định biên cán bộ công nhân viên và mức lương, phụ cấp lương, các khoản trích nộp khác từ quỹ lương theo quy định hiện hành của nhà nước.
+ Chi phí tiền công được xác định trên cơ sở hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể giữa doanh nghiệp quản lý vận hành chungcư CT3 Nghĩa Đô với người lao động.
+ Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn của cán bộ công nhân viên theo quy định hiện hành của nhà nước.
+ Chi phí khấu hao tài sản cổ định của doanh nghiệp quản lý vận hành. Việc quản lý và sử dụng khấu hao tài sản cố định theo quy định của bộ tài chính.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748


0 nhận xét: