Sự kiện bất khả kháng khi mua bán chung cư CT3 Nghĩa Đô


Trong mua bán có những trường hợp không thuộc vào ý chủ quan của bên mua, bên bán, nó thuộc vào sự kiện bất khả kháng. Chung cư CT3 Nghĩa Đô được quy định như thế nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
khu đô thị nghĩa đô 
Trong hợp đồng mua bán căn hộ có nêu rõ: Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi bên boặc các bên trong hợp đồng này không thể lường trức được và không thể ngăn chặn được để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hộ đồng này, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và theo khả năng cho phép, như các sự kiện chiến tranh, khủng bố, bạo động, tình trạng khẩn cấp quốc gia, rối loại công cộng, đình công, bệnh dịch, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, thiên tai, thay đổi chính sách pháp luật của nhà nước, lệnh cậm, trưng mua, trưng dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các sự kiện khác có tính chất tương tự. Trường hợp khó khăn về tài chính đơn thuần sẽ không được coi là trường hợp bất khả kháng.
Trong trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng phải nhanh chóng gửi thông báo cho bên kia ngay khi nhận thấy rằng mình không thể thực hiện được nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng gây ra. Ngoài ra, bên bị ảnh hưởng bằng khả năng của mình, phải nỗ lực để hạn chế có hiệu quả các thiệt hại do sự kiện bất khả kháng gây ra.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chungcư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.7480 nhận xét: